Naar boven ↑

Rechtspraak

In het openbaar uitgesproken?

(…) heeft klager de nietigheid van de uitspraak van de raad ingeroepen stellende dat deze niet in het openbaar is uitgesproken en dat hij niet in de gelegenheid is gesteld de zitting, waar de uitspraak is gedaan, bij te wonen. Het hof stelt vast dat onderaan de bestreden beslissing van de raad staat vermeld dat deze in het openbaar is uitgesproken. Daarmee moet de beslissing geacht in het openbaar te zijn uitgesproken. Voorlezing van de beslissing (geheel of gedeeltelijk) wordt in de huidige praktijk niet verlangd. Voor openbaarheid is, naast de vermelding in de beslissing, voldoende dat de beslissing openbaar was vanaf een bepaalde, aan partijen tevoren bekend gemaakte dag, aldus dat deze ter griffie in geschreven vorm aanwezig was en zowel partijen als elke andere belanghebbende inzage en afschrift ervan konden verkrijgen (HR 22 november 1996, NJ 1997/205). Aan deze maatstaf voldoet de beslissing van de raad nu, zo blijkt uit het proces-verbaal van de zitting van de raad, de uitspraakdatum ter zitting is bekend gemaakt en de beslissing ook op die dag aan klager is toegezonden.