Naar boven ↑

Rechtspraak

Geen grond voor nietigverklaring beslissing HvD

Het hof stelt voorop dat tegen een beslissing van het HvD in de Adv.w. geen gewoon rechtsmiddel is opengesteld. De Adv.w. voorziet evenmin in de mogelijkheid tot nietigverklaring en herziening van een uitspraak van de tuchtrechter. Bij uitzondering kan hierover anders worden geoordeeld, doch uitsluitend indien en voor zover mocht blijken dat bij de behandeling geen sprake is geweest van een eerlijk proces, doordat een fundamenteel rechtsbeginsel is geschonden (zie o.m. HvD 24 augustus 2015, 7417). Verzoekster beklaagt zich in haar verzoekschrift over een groot aantal leden van de rechterlijke macht en advocaten (zij vermeldt een vijftig tal namen) maar dit levert niet op een grond tot nietigverklaring van de beslissing (…). Nu evenmin gebleken is dat bij de behandeling van haar zaak sprake is geweest van schending van een of meer fundamentele rechtsbegindelen – verzoekster koos er overigens voor om niet ter zitting te verschijnen – is er geen grond voor nietigverklaring dan wel herziening.