Naar boven ↑

Rechtspraak

PV niet ondertekend door zittingsgriffier

In het verzetschrift van (…) wordt nog opgemerkt dat de verzetbeslissing is ondertekend door een andere griffier dan degene die op mondelinge behandeling aanwezig was (dit geldt ook voor het pv). Hoewel dit feit op zichzelf genomen juist is brengt dit nog geen nietigheid van de verzetbeslissing mee. Nietigheid is slechts voorgeschreven ten aanzien van het in het openbaar uitspreken van de beslissing, art. 48 lid 1 Adv.w.

(HvD 28 augustus 2017, 170023 en 170024)