Naar boven ↑

Rechtspraak

Dekenstandpunt openbaar maken?

Tussen partijen is in geschil of het dekenstandpunt een bestuurlijke aangelegenheid is als bedoeld in art. 1, aanhef en onder b, van de Wob. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer de uitspraak van 12 december 2012 in zaak nr. 201202578/1/A3), moet de term “bestuurlijk” in dit verband ruim worden opgevat en heeft deze betrekking op het openbaar bestuur in al zijn facetten.

Het gevraagde stuk ziet op de uitvoering van een publieke taak van de Deken inzake een klachtprocedure zoals neergelegd in de Adv.w. Het stuk moet dan ook worden aangemerkt als een document over een bestuurlijke aangelegenheid als bedoeld in voormelde bepaling van de Wob. Dat het dekenstandpunt is opgesteld in het kader van de door de Raden van Discipline uit te oefenen tuchtrechtspraak voor de advocatuur, maakt dat niet anders. Zoals [appellant] terecht heeft betoogd, is in de Adv.w. ter zake geen uitputtende openbaarmakingsregeling opgenomen die derogeert aan de Wob. De rechtbank is derhalve ten onrechte tot het oordeel gekomen dat de Deken de afwijzing van het verzoek op juiste gronden heeft gehandhaafd.