Naar boven ↑

Rechtspraak

Klachten betreffen de motivering

(…) doet de gemachtigde van klager een beroep ‘op schending van de formele rechtsbeginselen’. Dit beroep wordt uitgewerkt met de stelling dat geen acht is geslagen op een zijns inziens relevant feit en dat aldus is uitgegaan van een onjuiste maatstaf, dat wil zeggen ingangsdatum van de driejaarstermijn die wordt gehanteerd ten aanzien van het verval van het klachtrecht. Naar het oordeel van het hof raken deze stellingen niet fundamentele rechtsbeginselen maar de inhoudelijke beoordeling van de zaak. Klachten betreffende de motivering van de beslissing leveren geen grond voor doorbreking van een appelverbod (HR 23 juni 1995, NJ 1995/661).

(HvD 24 augustus 2017, 170023, 170024 en 170025)