Naar boven ↑

Update

Nummer 7, 2023
Uitspraken van 01-03-2023 tot 26-04-2023

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin drie uitspraken zijn opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSHE:2023:28: Verplichting tot aanleveren van de kengetallen
Dekenbezwaar. Advocaat is stelselmatig in gebreke gebleven door zijn financiële kengetallen niet aan de deken te verstrekken, hoewel de deken daar herhaaldelijk om heeft verzocht. Daardoor heeft advocaat het toezicht van de deken belemmerd. Bovendien heeft advocaat gehandeld in strijd met de uit artikel 6.5, eerste lid, onder b, Voda voortvloeiende administratieplicht. Schorsing van zes weken, waarvan vier weken voorwaardelijk. Advocaten verlenen alle medewerking die de deken redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn of haar bevoegdheden (in deze zaak als toezichthouder) en verschaffen daartoe alle benodigde informatie (gedragsregel 29 jo. artikel 5:20 Awb). Advocaten stellen binnen zes maanden na afloop van een boekjaar een jaarrekening of balans en staat van baten en lasten vast (artikel 3:15i BW en artikel 6.5, eerste lid, onder b, Voda).

ECLI:NL:TADRSHE:2023:29: Niet het gedrag dat een behoorlijk advocaat betaamt
Klacht over advocaat van de wederpartij. Opeenstapeling van gedrag dat een behoorlijk advocaat niet betaamt (berisping). Advocaat heeft de cliënten van klager rechtstreeks aangeschreven. Dat had hij volgens gedragsregel 25, eerste lid, niet moeten doen. Advocaat heeft met zijn brief geprobeerd een wig te drijven tussen klager en zijn cliënten. In zijn brief heeft advocaat niet alleen klagers integriteit in twijfel getrokken, maar ook om stukken gevraagd die klager eerder had geweigerd te verstrekken. De raad neemt dit advocaat temeer kwalijk, omdat hij geen afschrift van zijn brief aan klager heeft gestuurd. Daarnaast heeft advocaat in een e-mail aan de advocaat van klager de authenticiteit van een brief van klager in twijfel getrokken. Dit deed advocaat zonder voorafgaand onderzoek en zonder deugdelijke onderbouwing. ‘Van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht dat hij bij het uiten van een dergelijke ernstige beschuldiging aan het adres van zijn confrère zorgvuldigheid betracht.’ Bovendien heeft advocaat zich onnodig grievend uitgelaten over klager in een e-mail aan de rechtbank en een door de rechtbank benoemde deskundige. In die e-mail uit advocaat bedenkingen over klagers bevoegdheid om als executeur op te treden en verzoekt advocaat om uitstel van de zaak. Het heeft er alle schijn van dat advocaat deze bedenkingen heeft gedaan om zijn uitstelverzoek kracht bij te zetten.

ECLI:NL:TADRARL:2023:79: Klacht voortgezet om redenen van algemeen belang
Tussenbeslissing. Klaagster en haar advocaat komen tot een schikking. Klaagster trekt haar klacht daarom in. Advocaat heeft geen behoefte aan voortzetting van de klacht. De klacht wordt (ambtshalve) voortgezet om redenen van algemeen belang. De raad kan daartoe besluiten op grond van artikel 47a, tweede lid, onder b, Advocatenwet. In deze uitspraak staan de, niet limitatieve, uitgangspunten aan de hand waarvan de raad beoordeelt of een klacht omwille van het algemeen belang moet worden voortgezet. In deze zaak wordt de klacht inderdaad voortgezet. 

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)