Naar boven ↑

Update

Nummer 5, 2023
Uitspraken van 01-02-2023 tot 24-03-2023

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin vier uitspraken zijn opgenomen. 

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRARL:2023:56: Cliënte aan lot overgelaten en geen uitleg voor handelen gegeven bij raad van discipline
Klacht tegen eigen advocaat. Advocaat heeft onvoldoende oog gehad voor de belangen van zijn cliënte en haar ook niet op deskundige en voortvarende wijze bijgestaan. Advocaat heeft cliënte in een voor haar stressvolle situatie aan haar lot overgelaten door telkens niet te reageren op haar vragen om contact en niet met haar te overleggen over de te nemen stappen. Advocaat heeft cliënte geen opdrachtbevestiging verstrekt. Ook zijn geen tariefafspraken gemaakt anders dan dat dat volgens advocaat wel goed zou komen. Advocaat heeft cliënte ook niet geïnformeerd dat zij voor een toevoeging in aanmerking kwam. Advocaat is tekortgeschoten in zijn zorgplicht jegens klaagster. Advocaat heeft daarbij in strijd met de kernwaarde deskundigheid gehandeld. De raad rekent het de advocaat bovendien aan dat hij de raad geen uitleg voor zijn handelen heeft gegeven en zijn cliënte geen verontschuldigingen heeft aangeboden. Voorwaardelijke schorsing van vier weken.

ECLI:NL:TADRARL:2023:57: Geen schriftelijke bevestiging: waarschuwing
Klacht tegen eigen advocaat. Advocaat heeft haar informatieplicht richting cliënt geschonden en daarmee haar zorgplicht jegens cliënt. Advocaat had in deze voor cliënt zeer emotioneel beladen kwestie meer regie moeten voeren. Advocaat had hem niet alleen mondeling maar ook schriftelijk, ook op eigen initiatief, op de hoogte moeten houden van de stand van zaken en wat zij daarin voor hem kon én wilde doen. Volgens gedragsregel 16 behoren advocaten belangrijke informatie, feiten en afspraken schriftelijk te bevestigen aan hun cliënt. Dit heeft als doel om misverstanden, onzekerheid of geschillen te voorkomen. Het had in deze zaak waarschijnlijk irritatie aan de kant van cliënt gescheeld.

ECLI:NL:TADRAMS:2023:50: Onjuiste informatie verstrekt
Klacht tegen advocaat van de wederpartij. Advocaat heeft de rechtbank een mededeling gedaan, waarvan zij in ieder geval behoorde te weten dat deze niet juist was. Dit is tuchtrechtelijk verwijtbaar. Volgens gedragsregel 8 behoren advocaten zich zowel in als buiten rechte te onthouden van het verstrekken van feitelijke informatie waarvan zij weten, althans behoren te weten, dat die onjuist is. Wegens verschillende verzachtende omstandigheden volstaat de raad met een gegrondverklaring zonder oplegging van een maatregel. 

ECLI:NL:TADRAMS:2023:47: Inhoudelijke mededelingen over schikkingsonderhandelingen: waarschuwing 
Klacht tegen advocaat van de wederpartij. Advocaat heeft ter zitting mededelingen gedaan en standpunten ingenomen over schikkingsonderhandelingen die hebben plaatsgevonden tussen partijen. Advocaat had daartoe geen toestemming van klager of de (voormalige) advocaat van klager. Deze handelwijze is tuchtrechtelijk verwijtbaar. Het feit dat advocaat na afloop van de zitting een e-mail heeft gestuurd aan de rechtbank met het verzoek zijn uitlatingen ter zitting buiten beschouwing te laten, maakt dit niet anders. Volgens gedragsregel 27 behoren advocaten zonder toestemming van de wederpartij niets over de inhoud van schikkingsonderhandelingen te delen met de rechter. Doel van deze gedragsregel is dat partijen buiten de rechter om vrijelijk moeten kunnen praten zonder dat de inhoud van dat overleg de rechter kan of mag beïnvloeden.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij