Naar boven ↑

Update

Nummer 9, 2022
Uitspraken van 02-10-2022 tot 31-10-2022

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin vijf uitspraken zijn opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSHE:2022:146: Onderhandelen zonder toestemming
Een werkneemster wendt zich voor rechtsbijstand in een arbeidsgeschil tot de beklaagde advocate. Deze neemt de zaak in, waarna haar cliënte met vakantie gaat. Tijdens die vakantie voert de advocate een aantal gesprekken met de advocaat van de werkgever. Daarin geeft ze aan dat haar cliënte wel openstaat voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens verstoorde verhoudingen. Een naar aanleiding daarvan door de advocaat van de werkgever opgestelde conceptvaststellingsovereenkomst stuurt de advocate door naar de cliënte. Die reageert verbolgen. Weliswaar heeft zij een dergelijke beëindiging als mogelijkheid met haar advocate besproken, maar de cliënte heeft nimmer toestemming gegeven om daarover met de werkgever te onderhandelen. De raad acht de klacht gegrond en oordeelt dat de advocate haar geheimhoudingsplicht heeft geschonden, de positie van de cliënte heeft geschaad en heeft gehandeld in strijd met de kernwaarden integriteit en vertrouwelijkheid.

ECLI:NL:TADRARL:2022:257: Communicatie over beroep
Na een verloren beroep schrijft een advocaat onder meer aan zijn cliënt dat tegen de uitspraak binnen zes weken hoger beroep open staat. Hij schrijft ook dat hij betwijfelt of de cliënt van deze mogelijkheid gebruik moet maken, omdat hij meent dat dat niet tot een ander oordeel zal leiden. De advocaat kondigt aan vier weken met vakantie te gaan en stelt voor daarna nog een keer te overleggen. Na het verstrijken van de beroepstermijn informeert de cliënt naar de stand van zaken. De advocaat laat weten dat de termijn is verstreken en zegt dat hij niets meer heeft laten horen, maar dat de cliënt zelf ook niet eerder contact heeft gezocht. De raad verwijt het de advocaat geen contact te hebben opgenomen en niet helder en ondubbelzinnig te hebben gecommuniceerd over de exacte beroepstermijn en over het feit dat hij geen hoger beroep zou instellen. Daardoor is de cliënt een beroepsmogelijkheid onthouden. Dat een beroep volgens de advocaat toch niet zou slagen doet aan de verwijtbaarheid van het handelen niet af.

ECLI:NL:TADRARL:2022:242: Overleggen ongeanonimiseerde stukken
In een echtscheidingsprocedure staat de beklaagde advocaat de vrouw bij. De ouders van de man hebben een vordering op beide (ex-)echtelieden. In dat kader hebben deze ouders loonbeslag gelegd onder de vrouw. De advocaat voert daartegen een executiegeschil. Aan de dagvaarding hecht zij een aantal niet-geanonimiseerde stukken betreffende de echtscheiding. De man klaagt dat de advocaat daarmee gevoelige, persoonlijke informatie over hem naar buiten heeft gebracht, hetgeen mede in strijd was met de AVG. De voorzitter van de raad van discipline acht de klacht kennelijk ongegrond. Het overleggen van de stukken was noodzakelijk in het executiegeschil, aldus de voorzitter, die daaraan toevoegt dat een eventuele schending van de AVG niet zonder meer ook een tuchtrechtelijk gegronde klacht oplevert.

ECLI:NL:TADRARL:2022:260: Informatie uit mediation
Een feitencomplex dat met enige regelmaat terug blijft komen in de tuchtrechtspraak: het in een procedure delen van informatie uit een eerdere mediation. Daarin wordt in de regel geheimhouding overeengekomen, waardoor het een advocaat niet vrij staat informatie uit de mediation in een procedure te gebruiken. Dat oordeelt de raad ook in deze zaak. Dat de advocaat van klager daarvoor zelf al informatie uit de mediation gedeeld had, maakt dat niet anders. De raad beziet dit handelen ook in de context van het optreden in een familiekwestie. Daarin moet de advocaat waken voor een onnodige polarisatie en terughoudendheid betrachten, juist omdat ook andere belangen in die procedure een grote rol kunnen spelen, met name belangen van kinderen. De raad legt een waarschuwing op.

ECLI:NL:TADRARL:2022:214: Gerechtvaardigde belangen van de wederpartij
Een zaak tussen twee advocaten die om de verkoop van een voormalige echtelijke woning draait. In de aanloop naar de verkoop en overdracht daarvan ligt de advocaat van de man tot het laatste moment dwars en dreigt hij zelfs de notaris met een klacht wanneer deze aan de overdracht zou meewerken – om op het laatste moment alsnog akkoord te gaan met de overdracht. De raad overweegt dat dit weliswaar in het belang van zijn cliënt kan worden geacht, maar dat daarbij het gerechtvaardigde belang van de vrouw bij de snelle overdracht van de woning uit het oog is verloren. De advocaat heeft met zijn handelen grote onrust veroorzaakt en het speelveld van de onderhandelingen onder hoge tijdsdruk tussen partijen gewijzigd, aldus de raad. Daarmee heeft hij de grenzen van het betamelijke overschreden door in strijd met de gedragsregels 6 en 24 te handelen.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

4. Advocaten onderling