Naar boven ↑

Update

Nummer 6, 2021
Uitspraken van 01-04-2020 tot 21-04-2021

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met twee uitspraken van het hof van discipline, twee van de raad Den Haag en een uitspraak van de raad Den Bosch.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSGR:2021:33: vertrouwelijkheid
Advocaat treedt in echtscheidingsprocedure voor beide partijen op. Klager verzocht een mededeling vertrouwelijk te behandelen en de advocaat stemt daarmee in. Later deelt de advocaat een en ander wel met de wederhelft. De raad Den Haag overweegt dat daarmee de  vertrouwelijkheid is geschonden en dat dit raakt aan de kernwaarde integriteit. De maatregel werd voorwaardelijke schorsing van twee weken.

ECLI:NL:TAHVD:2021:58: afspraken schriftelijk vastleggen
Klaagster, destijds gedetineerd, ontkent aan haar advocaat opdracht te hebben gegeven een huissleutel aan een derde te geven. De raad Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat het bewijsrisico van de gemaakte afspraak bij de advocaat ligt nu de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd en kwam tot een waarschuwing. Het hof vernietigde de beslissing omdat de stelling van klaagster gezien de feiten ongeloofwaardig is.

ECLI:NL:TAHVD:2020:271: rechtstreeks contact met wederpartij
Advocaat had niet afgestemd met de advocaat van de wederpartij om aanwezig te zijn bij een bezichtiging. Het gevolg was rechtstreeks contact met klager zonder diens advocaat. Het hof overwoog dat feitelijke omstandigheden maken dat ondanks het overtreden van gedragsregel 25, er geen sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Contact houdt niet in dat over de inhoud is gesproken. De uitspraak in eerste aanleg wordt bekrachtigd.

ECLI:NL:TADRSGR:2021:57: onrechtmatig verkregen bewijs
Advocaat van wederpartij legt in een echtscheidingsprocedure conservatoir beslag op basis van Whatsappberichten, die haar cliënt door middel van computervredebreuk had verkregen. De raad Den Haag overweegt dat verweerster de betamelijkheidsgrens niet heeft overschreden. De vrees voor verduistering had niet op een andere, minder belastende, wijze kunnen worden aangetoond. Klacht ongegrond.

ECLI:NL:TADRSHE:2021:40: toevoegingsperikelen
Klaagster wendt zich met een erfrechtkwestie in oktober 2018 tot advocaat, die pas in februari 2019 een toevoeging aanvraagt, waardoor het verzamelinkomen 2017 gold en de toevoeging werd afgewezen. In 2016 bleef het inkomen wel onder de inkomensgrens en zou een toevoeging zijn afgegeven. De raad Den Bosch overweegt dat de toevoeging te laat is aangevraagd en dit klachtonderdeel gegrond is. Geen maatregel, nu de advocaat de financiële gevolgen had gecompenseerd.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

7. Financiële aangelegenheden