Naar boven ↑

Update

Nummer 5, 2021
Uitspraken van 01-03-2021 tot 31-03-2021

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin drie uitspraken zijn  opgenomen, namelijk twee van het hof van discipline en een uitspraak van de raad van discipline Amsterdam.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2021:56processtuk voorleggen aan cliënt 
Een klachtonderdeel luidde dat de advocaat in een strafzaak zijn conceptcassatieschriftuur niet had voorgelegd aan zijn cliënt. De raad Den Bosch ziet daarin geen probleem nu de inhoud wel was besproken en klager naliet aan te geven op welke punten de schriftuur afweek. Het hof vernietigde dit oordeel. Uitgangspunt is dat een processtuk voor indiening  in concept wordt voorgelegd aan cliënt, hetgeen ook volgt uit gedragsregel 16 lid 1. Bij wijze van “zakelijke terechtwijzing” legde het hof een waarschuwing op.

ECLI:NL:TADRAMS:2021:53geheimhouding
Advocaat van wederpartij heeft onder meer in processtukken citaten opgenomen uit  onrechtmatig verkregen correspondentie tussen de wederpartij en haar advocaat. Hiermee wordt de vertrouwelijke relatie van de advocaat met zijn cliënten geschonden. De raad verwerpt onder meer de stelling dat in casu de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer moet wijken voor het belang van cliënt. De raad legde, mede gezien de herhaling en het gebrek aan inzicht en introspectie in het verwijtbare handelen en nalaten, een berisping op.

ECLI:NL:TAHVD:2021:46klacht over dekenaal onderzoek
Een advocaat klaagt over het optreden van zijn deken in een verricht onderzoek. De deken had onder meer de advocaat niet op de hoogte gebracht van de herkomst en de inhoud van het door een derde afgegeven signaal. Dit alles leidde tot een omvangrijk onderzoek, zonder het doel en de grond daarvan kenbaar te maken. De raad Arnhem-Leeuwarden legde een berisping op, waartegen de (voormalig) deken appelleerde. Het hof overwoog onder meer dat de deken tuchtrechtelijk ter verantwoording kan worden geroepen, omdat hij als advocaat gehouden is zich betamelijk te gedragen en de kernwaarden dient uit te dragen. De beslissing van de raad werd bekrachtigd.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

16. Rol deken