Naar boven ↑

Update

Nummer 1, 2021
Uitspraken van 17-10-2020 tot 13-01-2021

Het Kenniscentrum Tuchtrecht van de NOvA wenst u een gelukkig nieuwjaar. Dat het een mooi en uiteindelijk coronavrij 2021 wordt.
Hierbij ontvangt u de eerste editie van de nieuwsbrief in 2021 met een selectie van vijf uitspraken, namelijk een uitspraak van het hof van discipline, drie uitspraken van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden en een uitspraak van de raad Amsterdam.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2020:264: beheer derdengelden
Dekenbezwaar naar aanleiding van advies van advocaat om ruim € 900.000 contant te storten op derdenrekening zonder overleg met de deken. Daarna is ontoelaatbaar met deze gelden omgegaan door daarmee te bankieren. Het hof acht de gedragingen bijzonder kwalijk en verwerpelijk en strijdig met de kernwaarde integriteit. Het hof vernietigt de beslissing van de raad en komt tot een deels voorwaardelijke schorsing van vier weken.

ECLI:NL:TADRAMS:2020:283: verdediging neerleggen
Op aanhoudingsverzoek van advocaat in een strafzaak wordt door de rechtbank negatief beslist, waarop de advocaat de behandeling neerlegt. Dit leidde tot aanhouding waarna de advocaat zijn werkzaamheden weer hervatte. Op het dekenbezwaar oordeelde de raad het neerleggen van de verdediging een disproportioneel middel waarmee het vertrouwen in de advocatuur onnodig werd geschaad. Het werd een waarschuwing. De klacht hierover ingediend door de voorzitter van de strafkamer werd wegens ontbreken van eigen belang niet-ontvankelijk verklaard.

ECLI:NL:TADRARL:2020:228: vriendendienst
De klachtonderdelen  werden door de voorzitter kennelijk ongegrond geoordeeld. Het verzet slaagde. De raad oordeelde dat de advocaat welk degelijk zijn cliënt onvoldoende heeft geïnformeerd en onder meer geen concepten van processtukken heeft gestuurd. Dat in casu sprake was van een vriendendienst vrijwaart de advocaat niet. Waarschuwing.

ECLI:NL:TADRARL:2020:213: gemeenschappelijke advocaat
In een echtscheidingsprocedure treedt advocaat op voor beide partijen. De raad acht onder meer de aanzienlijke overbedeling van een partij onvoldoende schriftelijk gedocumenteerd. Ook had de advocaat klaagster op de hoogte moeten stellen van de verlate indiening van het gemeenschappelijk verzoek. Ernstige schending van de extra zorgplicht leidde tot een berisping.

ECLI:NL:TADRARL:2020:256: afspraak schriftelijk vastleggen
Een gedetineerde klaagster verwijt advocaat zonder haar opdracht de huissleutel aan een derde te hebben overhandigd. Nu deze opdracht niet schriftelijk door de advocaat is vastgelegd, overweegt de raad niet te kunnen vaststellen dat is gehandeld in opdracht en dit leidde tot een waarschuwing.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat