Naar boven ↑

Update

Nummer 16, 2019
Uitspraken van 01-09-2019 tot 08-10-2019

Hierbij ontvangt u de zestiende editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn vijf uitspraken geselecteerd; één van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden, één van de raad van discipline Amsterdam en drie uitspraken van het hof van discipline.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2019:125: misbruik geheimhoudertelefoon
Voor de raad van discipline Amsterdam stond vast dat een advocaat haar geheimhoudertelefoon had laten gebruiken door de cliënt en dat gedeclareerd werd aan een partij die geen opdrachtgever was, waarbij ook de nodige specificaties ontbraken. De raad legde een waarschuwing op. Zowel de lokale als ook de algemeen deken ging in appèl. Het hof achtte naast het strijdig zijn met de toen van toepassing zijnde Verordening op de nummerherkenning ook de kernwaarde integriteit geschonden. De waarschuwing werd een schorsing van twee maanden, waarvan één maand voorwaardelijk.

ECLI:NL:TAHVD:2019:127: onvoldoende zorg en contante betaling
In een echtscheidingsprocedure heeft de advocaat de rechter niet voorzien van de juiste informatie, de cliënt onvoldoende geïnformeerd en zich tevens niet tijdig onttrokken aan de zaak. Daarbij heeft de advocaat op uitdrukkelijke wens van de cliënt een contante betaling van € 2.000 voor de dienstverlening  aangenomen. Deze wens van de cliënt is geen bijzondere reden voor het accepteren van contante betaling. Het hof bekrachtigt de eerder opgelegde schorsing van 24 weken, waarvan 12 weken voorwaardelijk.

ECLI:NL:TAHVD:2019:156: onvoldoende zorg voor en informatie aan de cliënt
De advocaat heeft met zijn cliënt onvoldoende de rechtspositie in verband met diens al dan niet arbeidsongeschiktheid besproken en tevens zijn gemaakte strategiebeslissingen niet schriftelijk vastgelegd. Alhoewel het hof de gegrondverklaring door de raad ’s-Hertogenbosch van één klachtonderdeel vernietigt, wordt de maatregel van een waarschuwing bekrachtigd.

ECLI:NL:TADRAMS:2019:181: contante betaling en niet nakomen afspraken
De advocaat handelde in strijd met integriteit en professionaliteit door gedeeltelijk contante betaling van een voorschot te verlangen. Daarnaast werden onder meer werkafspraken niet nagekomen. De raad kwam tot een schrapping en een voorwaardelijke geldboete van € 7.500 met als voorwaarde de terugbetaling van het eerder voldane voorschot.

ECLI:NL:TADRARL:2019:145: optreden in andere (privé)hoedanigheid
De advocaat heeft als feitelijk bestuurder van een stichting valselijk notulen gewijzigd, dan wel daartoe opdracht gegeven. Schending kernwaarde integriteit. Tevens werd het advocatentuchtrecht gebruikt voor een ander doel dan bedoeld. Oplegging geldboete.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

4. Advocaten onderling