Naar boven ↑

Update

Nummer 12, 2019
Uitspraken van 01-09-2018 tot 01-09-2019

Hierbij ontvangt u de twaalfde editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates. 

In deze nieuwsbrief zijn zeven – al wat oudere – uitspraken van het hof van discipline geselecteerd die recentelijk zijn gepubliceerd.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2019:41: wilsbekwaamheid van de cliënt
Omdat de regels voor advocaten niet voorzien in aanwijzingen over het onderzoek naar de wilsbekwaamheid van een cliënt, wijst het hof van discipline op het stappenplan van de KNB en op de ‘voorlegger’ van de Raad voor Rechtsbijstand. Belangrijk is dat bij psychisch kwetsbare cliënten de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht (r.o. 5.3).

ECLI:NL:TAHVD:2018:243: beëindiging van de opdracht
De eis om afspraken schriftelijk vast te leggen is niet alleen een vereiste vanuit bewijsrechtelijk oogpunt. De schriftelijke vastlegging dient ertoe de cliënt te overtuigen van de noodzaak om een advies ter harte te nemen (r.o. 5.4)
Door zijn cliënt niet uitdrukkelijk mee te delen dat hij hem niet langer wilde bijstaan heeft de advocaat het bijzondere karakter van de verhouding tussen advocaat en cliënt miskend (r.o. 5.5).

ECLI:NL:TAHVD:2018:244: afstemming met de cliënt
De advocaat heeft tijdens een bespreking zijn cliënt verrast door een ander standpunt in te nemen. Hij had een schorsing van de bespreking moeten vragen en zijn standpunt met de cliënt moeten bespreken (r.o. 5.6).

ECLI:NL:TAHVD:2019:42: geheimhouding bij mediation
Een overeengekomen geheimhoudingsverplichting voor de partijen bij mediation geldt ook voor de advocaat die later bij de zaak betrokken wordt (r.o. 5.2.2). Deze geheimhoudingsverplichting ziet niet alleen op de gewisselde stukken maar ook op mededelingen over het vermeende doel, de inhoud en/of de uitkomst van de mediation. Het hof van discipline beoordeelt de feiten deels anders dan de raad van discipline.

ECLI:NL:TAHVD:2018:238: afgaan op de informatie van de cliënt
De advocaat heeft een standpunt ingenomen waarvan later duidelijk is geworden dat dit standpunt genuanceerd diende te worden. In deze zaak is dat niet verwijtbaar omdat de advocaat geen feiten heeft verzwegen die essentieel waren voor het verloop van de procedure en hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan processueel bedrog (r.o. 5.11).

ECLI:NL:TAHVD:2018:241: vertrouwelijkheid, corresponderen met een vertrouwenspersoon
De advocaat in deze zaak is zorgvuldig omgegaan met de belangen van haar zeer kwetsbare cliënt door – zoals afgesproken met hem – de correspondentie te richten aan zijn vertrouwenspersoon (r.o. 5.4 en 5.5.). Van schending van de vertrouwelijkheid is in deze zaak geen sprake.

ECLI:NL:TAHVD:2018:237: excessief declareren
Bij het ontbreken van een urenspecificatie ligt het bewijsrisico ten aanzien van de vraag of sprake is geweest van excessief declareren bij de advocaat. Het hof van discipline acht in deze zaak (onder meer) relevant dat het gedeclareerde bedrag hoger is dan het behaalde resultaat (r.o. 5.9.).

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

 

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

7. Financiële aangelegenheden